منم بلدم ها 


در راستاي تک و تعارفات عديده بين دوستان و من و تبادل عکس هاي زيبا بين وبلاگستاني ها،ما نيز به صرافت افتاديم که از قافله عقب نمانيم و گوشه هايي از هنر نازخاتوني رو نشون اصحاب شريفه ي وبلاگستان بدهيم. در همين راستا باب گفتمان عکسي رو با آبچينوس عزيز باز کرديم تا ديگران از اين رهگذر حظي برند و نصيبي . خواهشمنديم هي از ما تعريف کنيد تا ما نيز در اين ايام الله «انفجار نور» که گذشت و ما بي نصيب مانديم دلمان خوش باشد به اين تعاريف. از همين جا هم باز داشت ناجوانمردانه و دوباره ي مديار رو محکوم مي کنيم تاخاري باشد بر چشم دشمنان اين مرز و بوم و دين و «فرزانه» جان. فرزانه جان آسوده بخواب، ما فرزانه تريم! با اين هنر هايي که از بند بندانگشتانمان همانند عسل چکه مي کند. اين شما و اين هنر عکاسباشي... آي سرمان درد گرفت چون همين الآن سقف ريخت روي سرمان! و اما کلام آخر: اين عکس رو تقديم مي کنيم به آبچينوس جان که کام همه را با اين لبوهاي قرمز و حتما" شيرين، شيرين نمود!

پي نوشت1 : با خبر شديم که وبلاگ مديار رو «گروه هکري حديد» هک کرده است! راست و دروغش رو خودتون بريد ببينيد.
پي نوشت 2: عکس بالا دست پخت من در سفر ماه عسل 25 روزه در تابستان پيش است. برلين تابستان 2004 بالاي برج ميدون... ( انگار آزادي)! اسمش يادم نيست درست. همون ميدونه که بالاش يه مجسمه داره ها. که پله هاش بيچاره ات مي کنه. شهلا جون حتما" ميدونه.Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com