اين هم سال 1384 


«اسرار جهان»
اگر اين رو نبيند نصف عمر شريفتون روي باد داره کله معلق ميزنه. تو رو به جدتون يه نگاهي بندازيد ديگه واي ي ي ي ي

«چرا من به گنجي احترام ميذارم؟»
اصولا" آدمايي که به اشتباهات خودشون تو زندگي اعتراف مي کنند و سعي در جبرانش دارند براي من قابل احترامند. آدماي کمي تو دنيا پيدا ميشند که بگند بله من يه زماني اين بودم و اشتباه کردم و حالا مي خوام جبران کنم. و اينکه گنجي سالهاست تو زندانه و آقايون به روشون نميارند شرم آوره. نميفهم چرا هر کي مثل ما فکر نمي کنه، آدم بديه و بايد نيست و نابود بشه؟!!


«کبري»

خانوم ها همه درک مي کنند ولي آقايون رو نمي دونم. اينکه مورد تجاوز قرار بگيري به خاطر فقر و نداري! اينکه زيباترين و مقدس ترين و عاشقانه ترين لحظات زندگيت با حضور يه آدم زمخت که جاي بابا بزرگته تبديل به دردناک ترين و خشن ترين لحظات بشه! يادمه يکي از دوستام مي گفت:« هر وقت شوهرم بهم نزديک ميشه دستم رو ميذارم رو چشمام» اون پسرک الدنگ احمق که دوست حامله ي هفت ماهه ي منو زده بود و بعد مامان جونش رو صدا کرده بود که بياد دسته گلي رو که به آب داده ببينه. دوستم مي گفت:« صداي مادرش رو مي شنيدم که جيغ ميزد واي ننه بچه ام، نوه ام چيزيش نشده باشه» . وقتي هم مي خواست جدا بشه همه پشت بهش کردند و تنهاش گذاشتند و هنوز که هنوزه هر وقت پسرک الاغ بهش نزديک ميشه، دستاش رو ميذاره رو چشماش... عمق فاجعه رو درک مي کنيد؟ اصلا" کي گفته و کجاي قانون خدا نوشته که کبرا و امثال اون بايد زير پاي آدماي رذل له بشند؟ چند تا زن شوهر دار روزانه توسط شوهراشون مورد تجاوز قرار مي گيرند؟ وقتي هم اعتراض مي کنند هزار تا مارک بهشون مي چسبونند. خاک بر سر اين قوانين عقب افتاده ي قرون وسطايي کنند! مقصر هم خود ما زنها هستيم. شوهره حسودي مي کنه، شکا که و کتک مي زنه زنش رو بعد اين دختر خانوم گنده نظر ميده: « خب شايد دوستش داره نازخاتون جون!» متاسفم که اين جور مريضي ها براي دختران مثلا" تحصيل کرده ي ما نشونه ي عشقه! متاسفم! من کمي تا اندکي نا اميدم. انگار همه چي گره خورده بهم. اين داستان کبرا هم شده، خوره ي روح و قلب ما! کاش يه کم نفس بخشش رو درک مي کرديم فقط يه سر انگشت...Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com