از آينه پرسيدم نام نجات دهنده ام را! 


-اين که به مرد ميگند«مرد» و به زن ميگند «زن»، به هيچ وجه اتفاقي نيست!
- منظورت رو نمي فهمم. واضح تر بگو لطفا"
- مرد اسم جامده ولي زن اسم مشتقه ديگه! فهميديد استاد؟
- خب منظور؟
- زن صورت امر فعل زدن است.
- خب؟
- زدن هم يعني زدن. يعني کتک زدن.
-خببببب!
- يعني اينکه حتما" بي دليل نيست که از قديم الايام به زن مي گيم «زن». همين ثابت مي کنه که زن رو بايد زد. طبيعت زن با کتک خوردن عجين شده استاد.
-...

متن بالا گفتگوي يه خانوم افغاني و شاگردش در افغانستان است.دوستاني که پارسال 8 مارس وبلاگ منو ديدند مخصوصا" سپنتا اين کليپ رو باز نکنند تکراريه. ولي دوستان جديد از دستش ندند لطفا". موسيقي و عکس ها بسيار زيباند. درباره ي روز جهاني زن است.Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com