تنها به جرم ديگراندشي؟ 
*اگر پتيشن رو هنوز امضا نکرديد لااقل براي دوستانتون بفرستيد.

** من دلم پيچ امين الدوله مي خواد.

***به خاطر مريضي خونه نشين شدم و ازاينترنت دور. از همين حالا براي همه ي دوستان سال خوبي رو آرزو مي کنم. شاد باشيد و فرخنده! به اميد آزادي احمد باطبي و مجتبي سميعي نژاد و هزاران در بند تعصب ديگر!Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com