بدون تيتر 


*باز هم يه حکم سنگسار جديد! خودتون لطفا بخونيد. منم فردا راجع بهش مي نويسم. اصلا حوصله ي انتخابات رو ندارم و نازخاتون هم جز مطلب قبلي دلش نمي خواد چيزي در اين مورد بنويسه. صاحب انديشان در اين مورد بنويسند بهتره:)
حسين باستاني مقاله ي جالبي به نام «تصميمي براي سرنوشت» در باره ي اتفاق اخير يعني رد صلاحيت معين و بعد حکم حکومتي در روز نوشته، حتما بخونيد.

** نازخاتون هنوز براي مظلوميت دخترک افغان شيما رضايي، به طور مستقل عزا داره...

*** ممنون از فرناز عزيز به خاطر اين خبر سنگسار.Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com