دارم ميرم ... 


* دارم ميرم دور از همه ي دغدغه هايي که ديگه شده روزمرگي زندگيم. يعني , جدا نشدني از نفسي که مي کشم و راهي که مي رم و غذايي که مي خورم و غيره. دارم ميرم پيش «بغل گرمي» که داره مياد پيش «بغل گرم»:) مي خواستم از تک تک دوست گل هام خداحافظي کنم ولي نشد. همتون رو از همين جا مي بوسم و خداحافظي مي کنم باهاتون. سعي مي کنم از جاهايي که با همسر جان مي رم ، عکس بذارم تو وبلاگم البته اگه وقت شد و اگه اينترنت در دسترس بود. يه عالمه بوس و بغل...

** فلورانس اوبنا و حسين هانون هم خدا رو شکر آزاد شدند. کلي عشق کردم از خوشحالي.

*** ترجمه ي پيغام يکي از بچه هاي Amnesty براي همه ي شيرزنان و شيرمرداني که جلوي دانشگاه رفتند: وحشتناکه وقتي چنين رفتارهاي زشتي رو از طرف افراد پليس که البته همه شون مرد هم هستند ، با زناني که به خاطر گرفتن حق مسلمشون دست به تحصن و تظاهرات مي زنند، مي بينيم. کاملا درک مي کنم که بي احترامي و زير پا گذاشتن حقوق زنان از طرف مردان و جامعه ي مردسالار تا چه حد زنان رو به مرز عصبانيت مي کشونه و باعث ميشه که با جرات دست به کار بشوند و وارد عمل . بايد که اين اعتراض ها و حق خواهي ها ادامه پيدا کنه. من به نوبه ي خود به عنوان يکي از اعضاي جامعه ي بشري و هوادار انسانيت و عدالت، حمايت همه جانبه ي خودم رو از اين «همراهان» اعلام مي کنم. شايد بهتره بگم احترام و ستايشم رو به همراه اين نامه تقديمشان مي کنم. بعضي وقتها تحمل شرايط براي مني که درفرانسه زندگي مي کنم فرانسوي هستم سخت و دشواره، چه برسه به اينکه تو ايران باشم. حتا تصورش هم برام غير ممکنه. براي همين بايد به شما ايرانيان (زنان) آفرين گفت. من احساس خجالت مي کنم...

**** نامه ي يکي از بچه هاي گل عراقي:« با همه ي شما زنان شجاع اعلام همبستگي مي کنم واز صميم قلب از اين حرکت زيبا، حمايت مي کنم. وقتش رسيده که کاري بکنيم. ياد کشور خودم ميافتم و اتفاقات مشابهي که در آن جا پيش مي آيد.متاسفانه زنان ما (عراقي) هنوز آماده ي مبارزه کردن با قانونگذاران مرد از راه رسيده، نيستند. آرزوي موفقيت مي کنم براي همه ي زنان ايراني و تمام انسان هايي که در سر هواي آزادي و آزادگي دارند.

***** فيگارو هم يه گزارش راجع به تظاهرات زنان ايراني نوشته. هورا! صداتون، صدامون رو شنيدند...

باز هم بوس براي همه و حيف که چند وقت از دنياي قشنگ تک تکتون دورم. زياد به روز نشيد جون من ها:)Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com