خيلی دير شده و متاسفم که زودتر حمايتم رو از نوشی عزيز اعلام نکردم.نميدونستم نون خامه ای ها و خیار های تهران آدميزاده رو دو روز خونه نشين می کنه. شاید هو مقصر همین ویروس معروف باشه:) هوای جهل و دو درجه هم نتونست کمی از تب و لرزم کم کنه. خودمونيم نازک نارنجی شدم رفت...Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com