اين شما و اين نازخاتون 


با اجازه ي آبچينوس عزيز معرفي مي کنم: نازخاتون ديرين ديرين
انقدر هيجان زده شدم و دهنم آب افتاد که منتظر اجازه ي رسمي آبچينوس جان نشدم.

** ممنون از همه ي حرفاي اميدبخشتون. من در مرحله ي خوب شدنم:)Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com