تو اين زلزله ي اخير در پاکستان يکي از دوستان فرانسوي من گمشده. مامان طفلکش يه اي-ميل امروز صبح براي دوستانش فرستاده بود و ما رو در جريان گذاشته بود. Audrey علوم سياسي خونده. فارسي رو با لهجه ي افغاني و گاهي تاجيکي حرف مي زنه. قرار بود از تاجيکستان بره چين و قبل از زلزله از جنوب چين وارد شمال پاکستان شده و ديگه هيچ خبري ازش نيست. با بچه هاي پاکستاني که حرف مي زدم مي گفتند از راه دور نميشه کاري کرد. تو اين بلو بشو پيدا کردن آدما کار حضرت فيله. کاش اتفاقي نيافتاده باشه. طفلک مردم هند و پاکستان. طفلک مردم بم. طفلک مردم سيل زده ي لوئيزيانا. چرا هر چي بلا توي دنياست سر آدم هاي فقير بيچاره مياد؟ يادته گفتي زلزله ي بم اومد چون همشون قاچاقچي و فروشنده ي مواد مخدرند؟ يادته گفتي تسونامي هم بي دليل نبوده؟ از بس مردم گناه مي کنند. شنيدن اين حرفا از يه آخوند بي سواد قابل تحمله. چون انقدر تو دنياي کوچيک و ذهن کوچيکترش غرق شده که بيشتر از اين انتظاري ازش نميره ولي تو ديگه چرا؟ نمي دونم تو اين سالها چه بلايي به سرت اومده... کاش اودره سالم باشه و باز بياد با لهجه ي افغاني با هم گپ بزنيم...Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com