اين دفعه ديگه واقعا بدون شرح و تفسير به روش نازخاتوني *کسی خاک داره يه کمی به من قرض بده؟ به شدت بهش نياز دارم که بريزم تو سرم. اين آقا رئيس جديد دانشگاه تهرانه؟ باورم نمی شه. عکسش رو تازه ديدم. تو وبلاگ سپهر عزيز. خدا به دور!

** چون خود نيلوفر نيومد تا دنيايی رو از نگرانی در بياره من اين کار رو می کنم. نيلوفر ما حالش خوبه و شايد وقتی ديگر برگرده.

*** دلم برای سپنتا يه ذره شده. از وقتی کامنت دونی اش رو بسته احساس می کنم ديگه نمی تونم باهاش حرف بزنم.

**** شهلا جونم خيلی ماهی! اين يه سريه بين من و شهلا:)

***** کسی از نوشی عزيز خبری داره؟

****** گلين بانو خوش اومدی نازنين به وبلاگ شهر!Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com