سه گانه ی شادی (trilogie de joie) 


* شادی و جشنی که اين خبر خوش تو دلم به پا کرده ، نگفتنی ست. حيف که خبر هم نگفتنی ست.​ فقط خيلی زندگی رو دوست دارم با تموم بدی هايی که گاهی رو می کنه. عليرغم غمی که "فرزندان آرنا" تو گوشه ی قلبم تا ابد به جا گذاشته، زندگی رو دوست دارم.​اين موهبتی که اگر دير بجنبيم از دستمون رفته و فقط آه و حسرتی ست که به جا مونده.

** اين ماه ، ماه پر باری بود. يه پيشنهاد سفر به مونرآل ( مونترآل) برای يه کنفرانس. اعتراف می کنم که تو خلوتم و گاهی که تنها دارم آشپزی می کنم يا موسيقی گوش ميدم يا چيزی می خونم، از فکر اين که برم جلوی يه عالمه ابر استاد معنا شناسی حرف بزنم و از پايان نامه ام که راجع به سينمای مخملبافه بگم، پقی می زنم زير خنده. من اصلا سوادم اون جوری ها نيست و همين، ترس نهانی درونم رو تبديل به همون پقی خنديدن می کنه. همسر جانم که انگار در اين دنيا فقط من رو می بينه، مدام سيل قربون صدقه رو به طرفم جاری می کنه: الهی قربونت بشم . برو منم ميام ببينمت که داری حرف می زنی. ياد سوسکه ميافتم که مدام قربون دست و پای بلوريه بچه ش می رفت:) به این ترتیب من اعلام می کنم که به شدت عاشق سوسکم:) خلاصه که منتظر خبر از طرف برگزارکنندگان کنفرانسم ولی می دونم که به دليلی شايد مجبور بشم از کنفرانس صرف نظرکنم. به يک دليل شيرين.

*** وای که من امروز از خوشحالی و دل قيلی ويلی رفته، دارم منفجر می شم. عبدالقادر بلوچ عزيز که من خيلی دوستش دارم و امروز فهميدم بيشتر دوستش دارم:) ( به جان خودم چاپلوسی نيست ها:) يه پست طولانی به معرفی نازخاتون اختصاص داده. وای مطالبی رو که نوشته و نقل قول هایی رو که کرده، با دقت خوندم انگار تا حالا اصلا نديده بودمشون. باز هم اعتراف که من يه جورايی اين نازخاتون رو دوست دارم ها. دوستش دارم چون آدم های بزرگی رو به کمکش شناختم. يه عالمه روح لطيف، نازنين، ارزشمند که يه گوشه هايی از اين دنيا قايم شده بودند و وبلاگستان کمک کرد که يکی يکی کشفشون کنم. ​توی دنيا ثروتی بالاتر از دوست خوب داشتن برای من ، متصور نيست. دوستانی که هر کدومشون، دنيای قشنگی رو بهت تقديم می کنند. عبدالقادر عزيزم من يکی از همون مهمون های بی سر و صدای وبلاگتم که آروم ميام و تو وبلاگت نفسم رو از عطر خوشش پر می کنم و آروم برمی گردم. باز هم مرسی بابت اين که سه گانه ی شاديم رو کامل کردی.

**** اگه اين مطلب رو خونديد مشغول الذمه ايد اگه مطلب قبلی رو نخونيد و بريد:)Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com