اعدام نه! 


مجاهد، چپ، راست، مستقيم، مسلمان، بی اعتقاد؟؟؟؟؟؟ ولی الله فیض مهدوی فقط ۲۸ سال داره. هر عقيده و منشی هم دارد تنها به خودش مربوط است و بس. انصاف نيست که هیچ، به دور از منش انسانی ست که انسان دیگری را به خاطر داشته عقيده ی مخالف و آنچه بر خلاف ميل ماست، از زيستن و نفس کشيدن محروم کنيم. اگر روزی زندگی را جانشين مرگ، صلح را جانشين جنگ و خونريزي، مهربانی و بخشش را جانشين خشونت و انتقام کرديم، آن روز شايسته ی نام "انسانيم". به اميد روزی که "مرگ بر ها" به پايان رسد، به امید روزی که آرزوی زیستن برای دیگری و دیگران جهان گير شود!Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com