برای صلح و آرامش سوی چشمانم را به سویت رهسپار می کنم
می سپارمش به آغوش سخاوتمند نسيمی خنک،
نسيمی سبکبال
که می دانم گاهی
اگر باد سرکش یاری اش دهد،
از کویت گذر می کند
گاهی نیز شاید
چند صباحی
مهمان منزلت شود.

تنها و چشم به راهم
چشم به راه و پر تمنا، تا بدانم
با سوی چشمانم چه کردی؟
آنقدر می مانم و مردم نگران چشمانم را
به رهگذار سفر کرده ی مهربانم،
همان نسیم روح نواز،
خیره می سازم
تا که از راه رسد
تا که از تو بگوید
و
چشمان دوخته شده به راهم را
مرهمی باشد...

متن و عکس از نازخاتونComments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com