*باز با تاخير ولی حيفم اومد اين عکس های خوشگل رو اين جا نگذارم. دوتای اول کاخ اليزه ی پاريس و اهدای لژيون دونور به شيرين عبادی. بی نهايت دلم می خواست اون جا بودم. برای عبادی از صميم قلبم احترام قائلم و برای تمام فعاليت هايی که برای حقوق زنان و حقوق بشر انجام می ده، ارزش قائلم.اميدوارم سالم و سلامت و همين طور قوی باشه.
** عکس های بعدی هم دست گل های خودم است که در سن ديگو گرفتم. يکی از عکس ها رو خيلی دوست دارم يه کم تار افتاده ولی طوری نيست. اين اولين بار بود که تونستم در يک جمع خودمانی و دوستانه پای صحبت شيرين عزيز بشينم و از نزديک باهاش صحبت کنم. البته عکس ها مال دو ماه پيش است.


Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com