خداحافظ L'abbé Pierre ( ابه پير)! 
L'abbé Pierre ساعت ۵ و ۲۵ صبح امروز دوشنبه ۲۲ ژانویه در سن ۹۴ سالگی در بيمارستان Val-de-Grâce بعد از يک هفته بستری بودن درگذشت. صدای فراخوان اين کشيش خطاب به مردم فرانسه در سال ۱۹۵۴ برای کمک به بی خانمان ها، گرسنگان و بی پناهان و سرزنش دولتمردان و تک تک مردم در بی توجهی به اين وضعيت ، يکی از تاثيرگذار ترين صداهايی است که قرن بيستم شنيده بود. يکی از نمونه های انسانيت و بشر دوستی برای همیشه رفت. يادش گرامی. بدرود...

ديروقته بايد برم بخوابم. اگر وقتی بود بعدا راجع بهش بيشتر می نويسم...Comments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com