زندگی بد زهرماری یا شیرین می شود ؟ 


زندگی شیرین می شود *
حالم خوبه خوبه. ملالی نيست جز دوری شما...
کامپيوترم که درست شد باز برمی گردم می نويسم. منتظرشم که سالم و سلامت برگرده...
حالا فعلا اين فيلم رو که راجع به ايرانه و ديدنش امشب حسابی بهمون چسبيد رو پيشنهاد می کنم ببينيد...

زندگی بد زهرماری می شود **
حالم افتضاحه مخصوصا با شنیدن و دیدن این خبرها : کار احمد باطبي به بيمارستان کشيد
- تورم سال آينده بالاتر از 40 درصد
متهم اقدام علیه امنیت ملی کیست؟ -

... تا بعد



Comments: Post a Comment






تماس با من

دوستان



آرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com