در گير​و​دار خبرهای ناخوشايند چند روز گذشته امين عزيز باعث شد از ته دل بخندم.
اول این آهنگی که در مورد پست جمعه ۱۱ اسفند گذاشته و حالا هم خبر حمله​ی بلاگدونی.

من فقط موندم که اين بلاگدونی عکس​های من رو از کجا پيدا کرده و در معرض ديد همگان گذاشته. شما جايی رو سراغ نداريد که بابت پخش عکس​های شخصی ازش شکايت کنم؟ قاضی​القضات وبلاگستان فارسی کجاست؟



Comments: Post a Comment






تماس با من

دوستان



آرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com