من دلداده​ی جاری بودنم... 


"دل من آواره​ست
که سر ماندن يک جايش نيست
می رود گاه به اوج
می​زند سر به فلک
در به در
کوچه به کوچه
ز فضا می​گذرد..."
خداحافظComments: Post a Comment


تماس با من

دوستانآرشيو

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Weblog Commenting by HaloScan.com